Университет Tilburg University

Tilburg е университет, институт за интердисциплинарни изследвания на гражданските права и разрешаването на конфликти. Той се фокусира върху нуждите на правосъдието и правоприлагането в гражданското право. Като главен ключ към изследванията, които прави са физически и юридически лица, ангажирани и повлияни от закона и системата на гражданското правосъдие

Центъра за дружественото право (CCL) комбинира научни изследвания в областта на корпоративно право, ценни книжа, данъчни имоти, закон за несъстоятелността и други правни въпроси. Нейната текущата изследователска програма е концентрирана около национални, международни и европейски аспекти.

Засегнати са области като финансиране, маркетинг, мениджмънт, реорганизация и управление, счетоводство. Изследването на Центъра за дружественото право, се подкрепя от фондация „Anton Philips“. От дейността на институцията може да се получи и всякаква информация свързана с всякакви извършени дейности и събития, организирани от Центъра за дружественото право. Сам по себе си уеб сайтът му дава възможност и представлява своевременен портал към теми и материали, доклади и книги, изготвени на база разнообразни изследователски програми.

По всякакви юридически въпроси може да се получи съдействие, както и всеки желаещ да запише своята докторантура може да го стори свързвайки се с факултета.

TILEC има за цел да подкрепя и стимулира изследователски дейности, свързани с икономическо регулиране на пазарите от учени, свързани с факултетите по право и икономика. Чрез своята научна работа, събития и научни изследвания по договор, TILEC си поставя и задачата да постигне и отбележи завидни позиции на в Европа и да бъде признат като водещ център в своите области на дейност и в САЩ.